aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Ohřev TUV solárními kolektory

Ohřev TUV (teplé užitkové vody) pomocí slunečních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Sytém je poměrně jednoduchý, spolehlivý a vysoce účinný. Praktické zkušenosti ukazují že dobře navržené kvalitní zařízení je schopno ušetřit až 60–70% ročních nákladů spojených s přípravou TUV. Dnešní solární systémy dokáží pracovat díky vyspělým technologiím s účinností až 80% a s životností kolem 30let.

Podmínkou dosažení výše uvedených hodnot je instalace kvalitních solárních kolektorů s vysoce selektivní vrstvou a velikostí kolektorové plochy cca 2,0m2 absorpční plochy na 100l TUV, sklonem kolektorů cca 45° a odklonem od jižní orientace do 25° na východ a 45° na západ v nezastíněném místě. Výkon solárního systému dále ovlivňuje výběr vhodného solárního zásobníku TUV, kvalitní solární regulace, důkladná izolace rozvodů. Kvalitní návrh, odborná instalace a bezchybný chod systému je nezbytný pro uspokojivou návratnost investice. Důležité je také správné nastavení regulačních prvků. Drtivá většina solárních systémů pro ohřev TUV je řešena jako nucené je ale také možno instalovat systémy samotížné.

Nejlepším řešením je přenechat návrh, dodávku a montáž zkušené firmě z řadou referenčních zakázek, která nám ručí za správnou funkci systému a zařízení dodá komplexně včetně projektové dokumentace a agendy dotace. Na její podání má nárok každý investor nejpozději 12-měsíců po uvedení systému do trvalého provozu. Maximální výše dotace je 55.000 Kč na instalaci + 5.000 Kč na projekt. Našim zákazníkům poskytujeme vedení agendy dotace zdarma a zatím všechny podané žádosti byly kladně vyřízeny.

Požadujete-li další informace nebo máte zájem o technické řešení a cenovou nabídku na konkrétní případ, kontaktujte naší firmu nebo pečlivě vyplňte dotazník spolu s fotodokumentací objektu či místa realizace. V případně úspory nákladů je výhodnější variantou výběr vhodné sestavy solárního systému k vlastní montáži z připravené nabídky:

solární panely, solární sestavy

Princip činnosti solárního systému pro ohřev TUV

Tepelná energie získaná speciální tzv. selektivní vrstvou, kterou je absorber z přední strany opatřen, se přenáší k trubkovému registru absorberu v jeho zadní části ve kterém obíhá nemrznoucí solární kapalina, která je tímto teplem velmi rychle ohřívána. Elektronická solární regulace, kterou může být solární systém vybaven v různě komfortním provedení, neustále vyhodnocuje prostřednictvím čidel teplotní rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku TUV a teplotou solárního panelu. Dle nastavené diference pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla, které je hlavní součástí solární hnací jednotky. Ta obsahuje všechny nezbytné komponenty pro měření, jištění a nastavení solárního systému v jednom místě.

Ohřátá solární kapalina vystupuje z kolektorů a proudí směrem k spotřebiči. Tím je zásobník TUV, protéká jeho trubkovým výměníkem a předává získané teplo, ohřívá tak jeho obsah ve spodním nejchladnějším místě zásobníku. Ochlazená pak putuje přes čerpadlovou jednotku náběhovou větví solárního okruhu zpět do slunečních kolektorů. Znovu se v osluněných kolektorech ohřívá a celý cyklus se tak opakuje. Solární okruh je tedy uzavřen mezi absorbery kolektorů a výměníkem solárního zásobníku TUV. Potrubní rozvod systému je vyhotoven z měděného potrubí nebo nerezovým vlnovcem a po celé délce je izolován vhodnou solární izolací. Popsaný systém nazýváme jednookruhový, nucený a v případě náplně s nemrznoucí směsí – celoroční. Správně navržený a instalovaný solární systém je optimálním řešením k zásadnímu snížení nákladů na ohřev TUV.

 

U samotížných – gravitačních solárních zařízení se pohyb solární teplonosné kapaliny mezi solárním panelem a pláštěm zásobníku uskutečňuje samočinně. Teplá vystupující kapalina z kolektoru vytlačuje ochlazenou kapalinu za zásobníkem dolů do vstupu do kolektorů, tím dochází k cirkulaci teplonosné kapaliny nebo vody v sezónních systémech. Není potřeba hnací jednotky a regulace, také montáž je jednodušší. Podmínkou je ale umístění ležatého plášťového zásobníku nad kolektory a to v daném poměru vůči délce propojovacího potrubí a montážní výšce. Pro samotížné aplikace jsou určeny speciální kolektory s jinak konstruovaným absorberem. Díky tomu je nutné vybrat vhodný typ solárního kolektoru který je určen pro tento způsob ohřevu. Systém je však velmi jednoduchý, samoregulační a poměrně levný. Vhodný pro sezónní ohřev TUV především v rekreačních a víkendových objektech.

Často bývá solární systém pro ohřev TUV rozšířen o ohřev rodinného bazénu. Přidáním několika kolektorů, třícestného ventilu s odpovídající regulací a instalací odbočky k bazénovému výměníku tepla, vznikne dvoukruhový solární systém pro ohřev TUV a bazénu s vyšší výtěžností pro energetiku RD. V létě kdy je solárního záření dostatek prodlouží sezónu k využití bazénu minimálně o dva měsíce, navíc jej udržuje na příjemné teplotě a zvyšuje tak užitný komfort. Mimo toto období pak zajistí díky zvýšené ploše solárních panelů, ohřev TUV také v měsících s menší nabídkou solárního záření. Na jaře, ještě před znovu zprovozněním bazénu, je možno přebytky tepelné energie použít k částečnému přitápění vřazením topného tělesa do primárního okruhu. *požadujete-li další informace nebo máte zájem o technické řešení a cenovou nabídku na konkrétní případ, kontaktujte naší firmu nebo pečlivě vyplňte dotazník spolu s fotodokumentací objektu či místa realizace. V případně úspory nákladů je výhodnější variantou výběr sestavy solárního systému TUV + BAZ určené k vlastní montáži zákazníkem.

Sluneční záření

Globální sluneční záření se skládá ze dvou složek přímého a difúzního slunečního záření. Slunce, jehož povrchová teplota je přibližně 6000 °C vyzařuje do kosmického prostoru paprsky vlnových délek od 10–10 do 103mikr. Z toho jsou k přenosu tepelné energie významné paprsky o vlnové délce 0,2.10–6 až 3.10–6, tj.0,2 až 3 mikrometru. Na hranici atmosféry Země je intenzita slunečního záření v průměru 1360W/m2 to je tzv. sluneční konstanta. Průchodem paprsků atmosférou se intenzita slunečního záření zmenšuje. Dochází k rozptylu paprsků o molekuly plynů, částečky prachu ve vzduchu a k absorpci záření víceatomovými plyny obsaženými ve vzduchu. Nad územím ČR je suma celkové sluneční energie dopadající každoročně na vodorovnou plochu 950–1150kWh/m2.rok. Z toho připadá cca 40% na záření přímé (jasná, bezmračná obloha) a 60% na tzv. záření difúzní. Proto je nutné použít při projekci celoročních solárních systémů sluneční kolektory jejichž absorbery obsahují kvalitní selektivní povrchy umožňující absorpci difúzního záření.

Vzhledem k otáčení Země kolem své osy je to zdroj nestálý s proměnným energetickým výkonem.

 • celková doba slunečního svitu v ČR: 1400–1700h/rok
 • maximum dopadající sol.energie v létě na plochu: 1000 W/m2
 • maximum dopadlé sol.energie v létě na plochu: 8kWh/m2.den
 • maximum dopadlé sol.energie v zimě na plochu: 3kWh/m2.den
 • maximum dopadlé sol.energie v přechodných obdobích: 5kWh/m2.den
 • činnost přeměny v solárních systémech: cca 60%

Solární sklo

Solární záření prochází před dopadem na povrch absorberu kolektoru speciálním solárním sklem. Jeho parametry mají vliv na velikost ztráty prostupem a odrazem. Kvalitní solární skla jsou bezbarvá, bezželezitá s propustností záření až 92%. Z důvodu bezpečnosti a pevnosti jsou kalená. Používají se skla tloušťky většinou 4mm a to jak čirá tak různá ornamentní, optická propustnost obou typů je však velmi podobná. Trubice vakuových kolektorů jsou vyrobeny z borosilikátového skla obdobných vlastností u některých výrobců jsou opatřeny zadní reflexní vrstvou či vloženými optickými zrcadly. Častým dotazem zákazníků bývá míra pevnosti skla kolektorů. Platí že kvalitní výrobci vyrábějí kvalitní výrobky s použitím špičkových materiálů. U takových jsou skla zkoušena a podléhají přísným normám. Přípustné plošné namáhání je větší jak 300kg/m2 a ve sklonu je sklo kolektoru odolné i vyššímu namáhání především sněhem. Sklo je odolné i proti intenzivnímu krupobití i jednotlivým velkým kroupám. Snad největším nebezpečím jsou nárazy tvrdými ostrými předměty značné razance. Dojde-li však přeci jenom k destrukci skla kolektoru, rozpadne se toto na malé neostré úlomky. Oprava takovéhoto poškození se provádí většinou formou výměny celého kolektoru.

Absorber kolektoru

Absorber je výkonným prvkem kolektoru. Slouží k přeměně dopadlého solárního záření příslušného spektra na využitelné teplo a převádí jej do trubkového registru naplněného solární teplonosnou kapalinou. Asi 90% slunečního záření dopadajícího na plochu kolektoru proniká solárním sklem a předává svou energii absorberu. Z popisu je jasné, že lze využít jen tu energii, která na absorber dopadne a je jim absorbována.

Absorber může být složen ze solárních lamel různé konstrukce, vyrobených z hliníku nebo mědi, také může být vyroben jako tzv. celoplošný z jednoho kusu plechu. Velmi důležitý je také způsob spojení absorberu s trubkovým registrem. Určujícím faktorem výkonu kolektoru je ale typ povrchové vrstvy absorberu. U kvalitních kolektorů je absorber opatřen tzv.vysoce selektivním povrchem. Selektivní vrstva je povrch, vytvořený galvanickým pokovením nosného materiálu lamely v chemických lázních s různými přísadami. Ty mimo jiné zbarvují selektivní povrchy od zlatěhnědé přes černou až po různé odstíny tmavěmodré, důležitější jsou však její parametry. Kvalitní selektivní vrstvy vykazují až 96% absorptivitu „a“(pohlcení) slunečního záření a minimální 3–5% emisivitu „e“ (vyzáření).

Selektivní povrch nelze plnohodnotně ničím nahradit a jeho zásadní předností s je absorpce a využití difúzního záření jehož podíl na celkovém záření je větší než podíl přímého záření. Neselektivní povrchy opatřené různými černými nátěry tuto schopnost nemají a absorbují tak pouze tepelnou energii vlnové délky přímého záření. Neselektivní kolektory jsou levnější ale do našich klimatických poměrů patří pouze pro sezónní ohřev vody. Významným výrobcem selektivních povrchů v Evropě je G.O.T. v Klágenfurtu.

Trubkový registr absorberu

Trubkový registr je nedílnou součástí absorberu, cirkuluje a ohřívá se v něm solární kapalina Registr může být typu „ H“, „ U“ nebo tvaru meandru vyrobený většinou z Cu trubky 10×0,8 nebo 8×0,8. Způsob jeho spojení s absorberem kolektoru je důležitý pro přenos zachycené tepelné energie do teplonosné kapaliny. Lamely bývají k trubce registru nalisovány, přitlačovaný pružnými spojka, přivařeny laserem či vysokofrekvenčním pájením případně je trubka lamelou opláštěná. Celoplošné absorbery jsou k trubce připájeny speciální pájkou. V případě že je materiál absorberu měď mluvíme o tzv. celoměděném absorberu. Bez rozdílu typu má každý registr vstupní a výstupní sběrné potrubí provedené většinou Cu 18×1 nebo 22×1 zakončené holými nebo přírubovými vývody.

Solární kolektor

solární kolektorJe výkonným prvkem solárního systému, zasklením kovového absorberu do lisované vany nebo složeného rámu získáme plochý termický kolektor. Přes jednoduchý popis je výroba kvalitního kolektoru souhrn řady precizních operací prováděných u největších výrobců na automatizovaných linkách. Základem kolektoru je lisovaná hliníková vana ( THERMOSOLAR, SONNENKRAFT, BUDERUS atd.) nebo rám složený z tvarovaných hliníkových či nerezových profilů (TWI, SCHUCO, EKOSOLARIS, VIESSMANN). Do rámu je vložena vhodná minerální izolace s upraveným povrchem. Izolují se především záda ale důležité jsou také boky kolektoru. Poté co je na izolaci do rámu vložen absorber, je kolektor zasklen do speciálního horního dilatačního rámu, který zabraňuje jakémukoliv průniku vlhkosti. Kolektory jsou také vybaveny důmyslným systémem odvětrání který zabraňuje možnému rosení skla a tím ztráty účinnosti.

Ploché selektivní kolektory jsou určeny pro celoroční přípravu TUV, v přechodných obdobích k přitápění a přes léto jsou energetické zisky použity k vyhřívání rodinných bazénů. Jejich plochy jsou od 1,5 po 2,5m2. Účinnost kvalitních kolektorů se pohybuje na hranici 80% a životnost do 30let. Záruky špičkových výrobců jsou až 12let a aktuální cena za 1m2 aktivní plochy kolektoru je 5 – 7 tis. Kč. Vedle plochých kolektorů jsou u nás v oblibě vakuové trubicové kolektory a to i přesto že jejich cena je mnohem vyšší než u plochých kolektorů. Podíl na celkovém počtu instalací v EU je cca 8% u nás je to asi pětina instalací. Vakuové kolektory jsou určeny pro přitápění, proto se také jejich vyšší výkon projevuje především v zimě a v přechodných obdobích roku kdy je nízká okolní teplota. Zvýšený výkon vakuových kolektorů je dán kvalitnějším izolováním tepla získaného absorberem a to vakuem. Z logiky věci však plyne že teplo které absorber nezíská nelze izolovat a čím je okolní teplota vyšší tím tato přednost pozbývá na významu. Absorbery vakuových trubicových kolektorů jsou vyrobeny jako úzké lamely s měděnou průtočnou trubkou nebo dvojitou tepelnou trubicí (kondenzační systém VIESSMANN VITOSOL 300). Nové typy mají absorpční vrstvu nanesenu na trubici kolem dokola ( systém 360° absorberů). Ke zvýšení výkonu některých trubicových kolektorů pomáhají odrazná parabolická zrcadla umístěná za trubicemi. Ty pak odrážejí solární záření dopadající mimo trubice na zadní neosluněný půlkruh absorpční trubice. Jistým způsobem je tak docíleno osvitu celé plochy trubice kolem dokola – 360° absorpční trubice. Účinnost kvalitních vakuových kolektorů se pohybuje na hranici 85% a životnost do 25let. Záruky špičkových výrobců jsou až 8let a aktuální cena za 1m2 aktivní plochy kolektoru je 14 – 20 tis. Kč. Velmi kvalitní vakuové kolektory vyrábí firma AMG SOLAC, VIESSMANN, SONNENKRAFT a SOLARFOCUS.

Solární kapalina

Solární kapalina tvoří náplň uzavřeného solárního systému je nositelem energie. Moderní solární kapaliny, u nás vyrábí f. AGRIMEX a VELVANA, jsou to netoxické kapaliny na bázi monopropylengly­¬kolu, s bodem tuhnutí kolem –30°C modré nebo zelené barvy. Obvyklý obsah solární kapaliny v systému je 30–50l. Perioda výměny je dle způsobu provozování systému 5–8let.

Solární regulace

Elektronická regulace, je důležitým prvkem solárního systému, řídí bezobslužný automatický chod celé soustavy a zabezpečuje její ekonomický provoz. Elektronická regulace pro solární ohřev TUV je poměrně jednoduchá řešená jako jednookruhová. Pomocí teplotních čidel neustále vyhodnocuje rozdíl teplot v zásobníku TUV a teplotou kolektoru. Dle nastavené diference pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla solární hnací jednotky. U složitějších více okruhových systémů je však kvalitní zregulování chodu celého zařízení poměrně náročné a nemalou měrou přispívá k celkovému přínosu a efektivnosti solárního systému. Na trhu je řada kvalitních regulací v různě komfortním provedení za příznivé ceny. Ty však mají výrobcem nastaven více méně pevný algoritmus řízení a uživatel mění jen omezené rozmezí hodnot, funkčních stavů či priorit. Nejkomfortnější mírou regulace je volně programovatelné řízení, které nemá žádná omezení, zákazník může klást na systém nejrůznější požadavky jež vyplývají z jeho konkrétních potřeb a individuálního provozu systému a návazných technologií. Umožňuje účinnou ochranu systému před přehřátím, zálohování a přenos dat , ovládání přes internet a vizualizaci aktuálního stavu všech kontrolovaných hodnot kdykoliv na obrazovce vašeho počítače.

Solární hnací jednotka

Oběh teplonosné kapaliny solárním systémem zajišťuje cirkulační čerpadlo solární hnací jednotky. U malých systémů (do 20m2 kol.plochy) je možno použít čerpadlo UPS 25–40 a 25–60. Tyto čerpadla s nízkým příkonem, dle zvolené rychlosti otáčení, jsou hlavní částí kompaktní solární jednotky. Ta je dále vybavena všemi potřebnými jistícími a měřícími prvky, zpětnými klapkami, kulovými uzávěry a plnícím uzlem s průtokoměrem k seřízení optimálního průtoku přes kolektory ( 2–1,5l/min/ko­¬lektor). Nejoptimálnějšího průtoku ale dosáhneme čerpadlem vybaveným frekvenčním měničem, který upravuje otáčky v závislosti na momentálním výkonu kol.plochy. Na hnací jednotku je připojena také vhodná expanzní nádoba s dostatečným objemem ( 6–8 l na kolektor), která spolu s pojistným ventilem (6bar) jistí celý systém. Hodnotu tlaku systému ( 2–3bar) kontrolujeme na manometru. K náběhové (studené) větvi rozvodu je hnací jednovětvová jednotka připojena pomocí svěrného šroubení. Dvouvětvová jednotka má kromě náběhové větve stejným způsobem připojenu i vratnou (teplou) větev, kde je kromě teploměru a zpětné klapky integrovaný také odplyňovač. K zamezení úniku tepla jsou armatury a čerpadlo hnací jednotky osazeny do bloku dělitelné izolace. Velmi kvalitní solární jednotky pro rodinné solární systémy dodává za přijatelné ceny f. SONNENKRAFT, OVENTROP, SCHUCO nebo MEIBES.

Solární zásobník TUV

Zásobník je technicky opakem kolektorů, zde je získaná tepelná energie systémem odevzdávána a ohřívá se tak užitková voda, zařízení tak plní svůj účel. V letní polovině roku je výkon kvalitního solárního systému dostatečný a TUV je dostatek. V přechodných obdobích a v zimě je nutné vodu dohřívat jiným zdrojem tepla či elektropatronou na stanovenou teplotu (dle normi 55°). Z toho důvodu je nutné použít bivalentní případně trivalentní zásobník. Jednovaletní zásobník tzn. čistě solární je možné použít pouze jako předřazený stávajícímu způsobu ohřevu nebo plynovému kotli, který má malý zásobník TUV integrován. Solární zásobník vody je pak zapojen jako předehřev TUV. Teplá voda je v nejvyšším místě zásobníku odebíraná a ve spodním je připouštěna z vodovodního řadu. Jako příslušenství doporučujeme směšovací ventil na výstupu TUV ( např. ESBE rozsah 35–60°C) a samozřejmě pojistný ventil na vstupu do zásobníku. Objem zásobníku volíme nejčastěji jako 2–4 násobek denní spotřeby teplé vody. Obvyklá spotřeba je 50l TUV/osobu/den ,tomu odpovídá objem solárního zásobníku : pro 2-člennou domácnost 200l TUV, 4-člennou rodinu 300l TUV a větší 5–6 člennou rodinu 400l i 500l TUV.

Pro nucené solární systémy se používají téměř výhradně stojaté zásobníky a to nerezové či smaltované s teplosměnnou plochou solárního výměníku cca 2m2. Zásobník by měl být opatřen teploměrem a jímkou pro čidlo solární regulace v prostoru mezi vstupem a výstupem solárního okruhu. Ležaté solární zásobníky nejsou z důvodu malého vrstvení tepla pro nucené systémy vhodné a používáme je pouze pro samotížné solární systémy.

TUV může být ohřívána také ve vnořených zásobnících víceúčelových akumulačních nádrží případně průtokově ohřátým objemem topné vody tlakové či otevřené nádrže.

Solární rozvod a solární izolace

Rozvod solárních systémů pro celoroční ohřev TUV v rodinných domech je zhotovován z měděných trubek dimenze 18×1 nebo 22×1mm pájených na měkko i na tvrdo dle použitých solárních kolektorů. Tvrdé pájení se používá při instalaci výkonných vakuových kolektorů. Rozvod solárního systému by měl být mezi solárními panely a zásobníkem co nejkratší a nejpřímější veden vždy ve spádu a v případě kde to není možné je vhodné instalovat ruční odvzdušnění. Výhodným řešením je také natáhnout jak vratnou tak náběhovou větev nerezovou vlnovcovou trubkou bez spojů, s možností tvarování dle potřeby. Tento způsob je poměrně rychlý, a cenově srovnatelný s měděným. K izolování solárního rozvodu je nutné použít kvalitní solární izolaci s tepelnou odolností min 150°C a UV stabilizací pro venkovní prostředí. Používá se také minerální izolace potažená AL jako potrubní pouzdro, se sílou stěny 20mm. Pro venkovní instalace a instalace v netopených prostorách domu použije izolaci se sílou stěny 19mm v ostatních prostorech je možno použít i izolaci se sílou 13mm.

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

83